Disclaimer 
Algemene voorwaarden Website.

Op de toegang tot de website en het gebruik ervan zijn de onderstaande algemene voorwaarden en de geldende wetgeving van toepassing.

Door de website te bezoeken en te doorlopen accepteert u zonder beperkingen automatisch de voorwaarden van de website. De onderstaande voorwaarden kunnen echter op elk moment aan de actuele situatie worden aangepast en daardoor veranderen. Wanneer u de actuele websitevoorwaarden wilt weten, kunt u deze pagina opvragen. Netwerk Center Westfriesland B.V. wijst erop dat overtreding van de websitevoorwaarden en overtreding van de intellectuele eigendomsrechten civiel- of strafrechtelijke gevolgen kunnen hebben.

1. Rechtsbescherming

De volledige inhoud van de website (dus tekst, afbeeldingen, grafieken en/of audio- of videogegevens) is, tenzij anders vermeld, juridisch beschermd en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Netwerk Center Westfriesland B.V. worden verhandeld, veranderd, op andere websites geplaatst, opnieuw gebruikt, te gelde gemaakt of op een andere wijze gebruikt.

2. Aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid of de juistheid van de informatie. Netwerk Center Westfriesland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele fouten in de inhoud van de website.

Deze website dient ter algemene informatie. Zij vormt geen vervanging voor ander professioneel advies. Netwerk Center Westfriesland B.V aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor handelingen die op basis van deze website worden verricht.

Het gebruik van de website en het downloaden van gegevens is voor eigen risico van de gebruiker. Netwerk Center Westfriesland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor ontstaat, bijvoorbeeld aan de gegevensbestanden of aan de hard- of software van de gebruiker.

Berichten of andere informatie die via e-mail of in een andere vorm aan de website worden gestuurd, worden door Netwerk Center Westfriesland B.V niet als vertrouwelijk behandeld. Door het materiaal te versturen draagt de gebruiker alle rechten, inclusief het recht op vermenigvuldiging, bekendmaking, overdracht, openbaarmaking, weergave, ter beschikking stelling of te gelde maken exclusief over aan Netwerk Center Westfriesland B.V. of haar dochterondernemingen.

Op deze website vindt u een aantal links naar andere websites. Netwerk Center Westfriesland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites.

3. Gebruik van gegevens

Door de website te gebruiken geeft de gebruiker toestemming voor het gebruik van zijn gegevens en gebruikersgedrag voor commerciële doeleinden. Netwerk Center Westfriesland B.V. heeft het recht voor bepaalde doeleinden gebruik te maken van deze gegevens voor ondermeer het maken van privé-websites of voor marketingdoeleinden.

4. Toepasselijk recht

De bevoegde rechtbank is de rechtbank in Amsterdam.

Op deze bepalingen is Nederlands recht van toepassing.

Wanneer een van de bovenstaande bepalingen ongeldig is of wordt, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van de ongeldige bepaling komt een nieuwe bepaling die op geldige wijze zo veel mogelijk recht doet aan de belangen van beide partijen.
 

 
Home
Contactgegevens
Vacatures